Haber ve Duyurular
Haber Galerisi

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayımlanmış; 2020-2021 Dönemi İçin Başvuru Süreci Başlamıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 01/01/2021 ile 31/12/2025 arasında uygulayacağı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı için uygulanacak Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği yayımlanmış, 2020-2021 dönemi için Başvuru Süreci başlamıştır.

Desteklenen Ekonomik Yatırım Konuları:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
  • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
  • Çelik silo ve soğuk hava deposu
  • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
  • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
  • Modern yeni seralar
  • Küçükbaş hayvancılık için sabit yatırımlar
  • Büyükbaş hayvancılık için sabit yatırımlar
  • Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar
  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhaneleri
  • Kanatlı yetiştiriciliği için sabit yatırımlar
  • Kanatlı kesimhaneleri
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar
  • Denizlerde yetiştiricilik
  • İç sularda yetiştiricilik
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
  • Hayvansal orijinli gübre
  • Bitkisel orijinli gübre

Uygun Başvuru Sahipleri:

Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır.

Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 • 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirketlimited şirket ve anonim şirketler,
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/200433 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,

tüzel kişilik olarak başvurabilmektedir.

Yatırım Tutarı, Destekleme Oranı ve Yatırım Süresi:

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı aşağıda belirtilen üst limitleri geçemez:

 • Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği kapasite artırımıteknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirası’dır.

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

Proje bütçesinin Katma Değer Vergisi (KDV) hariç hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır. Yatırımcı, toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için son tarih 30/11/2021’dir.

Maliyetlerin Uygunluğu:

Yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2020-2021 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları dokümanının ve 2024/24 No.lu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

hibe desteği verilir.

Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderlerinin mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılması ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Başvuru Süresi:

Başvurular uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılmalıdır. Son başvuru tarihi 6 Mart 2021'dir.

Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağın başvurular için veri girişine kapatılacağı unutulmamalıdır.

Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması ve başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte ilgili müdürlüğe elden teslim edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yatırımcılar 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamındaki tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece 1 adet proje başvurusunda bulunabilirler.

Desteklenen yatırım konuları, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler, yatırım tutarı ve destekleme oranı, hibe desteği verilen proje gider kalemleri gibi konuların yer aldığı Uygulama Esasları; Başvuru Formu; İşletme Planı; Hibe Sözleşmesi; Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi gibi dokümanlara 2020-2021 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberi aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Uygulama Rehberi: https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1247/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi

Detaylı bilgi için Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçilebilir (Telefon: 0 286 217 30 19).

 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi
İsmetpaşa Mh. Asaf Paşa Cd. No: 78
Merkez/Çanakkale
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım